Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü

Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü'nün Görevleri

* Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davaları takip etmek, bu davalara ilişkin icra işlemlerini 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yerine getirmek.
* Takip ettikleri dosyaları öncelikle zamanaşımı yönünden inceleyerek gerekli önlemleri zamanında almak, gerekli bilgi ve belgeyi ilgili merkez ve taşra biriminden istemek, dava ve icra takiplerinin zamanında görevli ve yetkili merciler nezdinde açılmasını sağlamak, takip etmek ve sonuçlandırmak.
* Mahkeme kararlarını gereği yerine getirilmek üzere ivedilikle ilgili birimlere göndermek.
* İlama bağlı borçların ödenmesi işlemlerini yürütmek.
* Takip ettikleri dava ve icra dosyaları ile ilgili evrakı düzenli bir şekilde dosyalayıp arşivlemek ve bu dosyalara ilişkin yazı işleri ve adli kalem işlemlerini yerine getirmek.
* Yapılan icra işlemlerinin yetki devri esasına göre etkin yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak.
* Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve avukatlık meslek kuralları gereğince yapılması gereken diğer mesleki görevleri yapmak.
* Bölge Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.