Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavına İlişkin Duyuru
01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar çerçevesinde yapılacak sınavla ilgili açıklamalar:
SINAV TARİHİ VE YERİ: Yazılı Sınav 15 Mart 2018 Perşembe günü saat 10:00 da, sözlü sınav 16 Mart Cuma günü saat 14:00’te Bölge Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.
 SINAVIN ŞEKLİ VE UYGULANIŞI:Sınavın usul ve esasların 14/1. Maddesine göre yazılı ve sözlü olarak yapılmasına karar verilmiştir.
SINAV KONULARI: Sınav soruları çalışanların iştigal ettiği konular ile Genel Kültür ve güncel konulardan oluşacaktır.
Sınavda sorulacak sorular, belirtilen konularda, yürütmekte oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ile temsil yeteneklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak Sınav Kurulu tarafından hazırlanacaktır.
SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI VE İTİRAZ:Sınavda başarılı ve başarısız olanlar Sınav Kurulu tarafından Bölge Müdürlüğümüz internet adresinden duyurulacaktır. İlan usul ve esasların 14/2. Maddesi gereği tebligat yerine geçtiğinden ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Sınavda başarılı olamayanlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak Bölge Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Şubesine itirazda bulunabileceklerdir. İtirazlar Destek Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünce derhal Sınav Kuruluna intikal ettirilecektir. Sınav Kurulu itirazları en geç 4 iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanacak ve sonuç ilgilisine yazılı olarak tebliğ edilecektir. İtirazlar üzerine verilecek karar, usul ve esasların 15/2. Maddesi gereği kesindir.
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Sınav Kurulu
Sınava Katılmaya Hak Kazananlar:
Kazım KAMIŞ; Cihangir COŞAR