Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınav Sonucuna İlişkin Duyuru

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru.
 
24.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 83 üncü maddesiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi değiştirilerek personele dayalı hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personelin Devlet kadrolarına geçişine karar verilmiştir.
Bu kapsamda; Bölge Müdürlüğümüzce Malzemesiz Genel Temizlik İhale" kapsamında istihdam edilen, 57694196120 T.C. Kimlik numaralı Kazım KAMIŞ ve 27520812074 T.C. Kimlik numaralı Cihangir COŞAR’ın 04.01.2018 tarihinde kadroya geçirilmeleri için yaptıkları başvuru, Tespit Komisyonunca yapılan çalışmalar neticesinde tanzim edilen 07/02/2018 tarihli İnceleme Tutanağı ile  kabul edilmiş olup, adı geçenlerin 15.03.2018 tarihinde yapılan yazılı ve 16.03.2018 tarihinde yapılan sözlü sınavlarda başarılı olduklarına 05.03.2016 tarih ve 32534331 sayılı Bölge Müdürlük Makamının onayı ile oluşturulan Sınav Kurulunca karar verilmiştir.
Tüm ilgililere ilanen duyurulur.
 
Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Sınav Kurulu