Amaçlar ve Hedefler

Amaçlar;
 
Sürekli iyileştirilen, yararlanıcı odaklı, etkin gümrük hizmeti sağlamak
Güçlü, çağdaş ve dinamik bir organizasyon olmak
Kaçakçılığı önleyerek gelir kaybını azaltmak, insan ve çevre sağlığının güvence altına alınmasına ve terörün finansmanının engellenmesine katkıda bulunmak
Etkin ve rasyonel gümrük işlemleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak
Kurum imajını güçlendirmek


Hedefler;
Hizmet sunum kalitesini her yıl artırmak
Uluslararası standartlara, kurallara ve prensiplere uyumu sağlamak, uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde etkinliği artırmak
Kurumsal kapasiteyi geliştirmek
 Kaçakçılıkla mücadele ile insan ve çevre sağlığını korumada etkililiği artırmak
Vergi kayıp ve kaçağını asgariye indirmek
Gümrük idaresinin daha etkin ve modern bir yapıya kavuşturulması amacıyla alternatif finansman modellerini geliştirmek ve uygulamaya almak
Tasfiye işlemlerini hızlandırmak ve kaçak eşya ambarı ihtiyacını karşılamak
Kurum imajını güçlendirmek